+263 4 741639 info@zncwc.co.zw

By Muchaneta Chimuka 13 Gunyana 2018 pg 6

Mumwe murume wekuChitungwiza anonzi akaponda mwana wake mushure mekumurova nezvibhakera mudumbu achimudzipa achimupomera mhaka yekumubira @20. Murume uyu akasungwa uye mapurisa arikuferefeta nyaya yacho. Baba ava vakashaya $20 yavo yavainge vaviga pasi pepiro mumba. Vakabvunza mushakabvu akati ainge asina kuitora asi vakazoona $0.60 yainge yasara pamari iyi akaiviga aisa pedombo kuseri kwemba ndokubva vamurova. Vakazoona varipakati pekumurova kuti akange asisafeme zvakanaka vakamudira mvura haana kubengenuka. Vakadana muvakidzani wavo anemotokari kuti vaende naye kuchipatara kwavakasvikoudzwa kuti ainge ashaya. Mutumbi wemwana urimumochari pachipatara wakamirira kuongororwa nanachiremba.